Poznáte rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom?

Obrázok článku: Poznáte rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom?

Poznáte rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom?

Napísal Slapo1974, dňa
Nezaradené

Účtovníctvo je základný kameň každého podnikania. Plní dve funkcie. Jednou z nich je prirodzené vyhodnotenie efektivity samotného podnikania. Druhou je povinnosť voči štátu.

 Poznáme dve formy účtovníctva. V niektorých prípadoch má podnikateľ možnosť výberu, v niektorých mu pravidlá účtovania určuje zákon.

Účtovníctvo je zákonná povinnosť

Základnou právnou normou pri vedení účtovníctva je Obchodný zákonník, presne Hlava IV, §35 – 40. Podľa týchto odstavcov je každý podnikateľ, či už fyzická alebo právnická osoba, povinný viesť účtovníctvo. Jednoducho povedané evidovať finančný príbeh svojho podnikania.

Ak už ide o rozsah a spôsob podnikania, je nutné riadiť sa zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Ten pozná dve formy vedenia účtovníctva.

Jednoduché účtovníctvo

Ako už názov napovedá, ide o jednoduchú formu účtovania. V princípe sa nelíši od bežného vedenia rodinného rozpočtu, v ktorom si evidujete príjmy a výdavky. Jednoduché účtovníctvo je obrazom o finančnom hospodárení a výsledkoch podnikania.

Jeho vedenie prakticky zvládne každý, hoci zapisovanie príjmov a výdavkov znamená časovo náročnú operáciu. Na vedenie vám bude stačiť len peňažný denník, kniha pohľadávok a záväzkov. Eviduje sa len účtovanie príjmov a výdavkov.

V sústave jednoduchého účtovníctva sa výsledok hospodárenia vypočíta ako rozdiel príjmov a výdavkov. Fyzická osoba si môže vybrať, či zvolí jednoduché, alebo podvojné účtovníctvo.

Podvojné účtovníctvo

Základným rozdielom je, že v podvojnom účtovníctve sa okrem príjmov a výdavkov robí aj evidencia majetku. Aj samotné účtovanie je zložitejšie a neúčtuje sa len príjem a výdavok, ale účtuje sa v podobe podvojných zápisov.

To znamená, že každý účtovný prípad sa musí zaúčtovať najmenej na dvoch účtoch, a to tak, že raz je na ľavej strane (má dať ) a raz na pravej strane (dal).

Vďaka týmto zápisom možno sledovať, ako sa presúva majetok medzi aktívami a pasívami.

Na rozdiel od jednoduchého účtovníctva  podvojné účtovníctvo je zo zákona povinné pre všetkých podnikateľov, zapísaných v Obchodnom registri, teda obchodné spoločnosti a družstvá.

Hlavné rozdiely medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom

 

Jednoduché účtovníctvo Podvojné účtovníctvo
Výsledok je rozdiel príjmov a výdavkov. Výsledok je rozdiel výnosov a nákladov za dané účtovné obdobie.
Nižšia administratívna záťaž. Vyššia administratívna náročnosť a vyššia komplikovanosť účtovania.
Účtovné knihy sú peňažný denník, kniha pohľadávok a záväzkov, plus pomocné knihy. Účtovné knihy sú hlavná kniha a účtovný denník.

 

Pre koho je jednoduché a pre koho podvojné účtovníctvo

V jednoduchom účtovníctve najviac účtujú fyzické osoby a podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri. Sem patria napríklad aj slobodné povolania ako audítori, architekti, grafici, umelci a podobne.

Pre nich je účtovanie v jednoduchom účtovníctve ideálnou voľbou, nakoľko je menej náročné a v podstate stačí, ak sa len na konci roka vyberú so svojou súvahou k účtovníkovi, ktorý im pripraví daňové priznanie. Toto všetko im zabezpečí aj externý účtovník.

Samozrejme podnikatelia zapísaní v obchodnom registri účtujú v sústave podvojného účtovníctva bez možnosti voľby. V takom prípade je dobrou voľbou skúsený účtovník, ktorý im všetko zúčtuje bez chýb. Môžu spoľahnúť na to, že nehrozia pokuty zo strany Finančnej správy.

Vedenie jednoduchého aj podvojného účtovníctva vám zabezpečí spoločnosť Necto.

Pridať komentár