Čo zahŕňa vedenie jednoduchého účtovníctva?


 • Vedenie peňažného denníka
 • Evidenciu pohľadávok a záväzkov
 • Evidenciu dlhodobého a krátkodobého majetku
 • Evidenciu zásob
 • Vedenie pokladničnej knihy a peňažných prostriedkov na bankovom účte
 • Vedenie iných pomocných kníh
 • Spracovanie účtovnej závierky a vyhotovenie výkazov o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch Komplexnú daňovú agendu
 • Priebežné účtovné a daňové prehľady podľa vašich požiadaviek
 • Ako súčasť vedenia účtovníctva poskytujeme klientovi bezplatne bežné odborné konzultácie
 • Na požiadanie klienta sa zúčastňujeme daňových kontrol

Čo zahŕňa vedenie podvojného účtovníctva?


 • Overenie úplnosti účtovných dokladov
 • Vedenie hlavnej knihy
 • Vedenie účtovného denníka
 • Evidenciu pohľadávok a záväzkov
 • Evidenciu odberateľských a dodávateľských faktúr
 • Evidencia majetku podľa druhu, účelu a zaradenia
 • Evidencia zásob
 • Evidencia peňažných prostriedkov v pokladni a na bankovom účte
 • Spracovanie účtovnej závierky
 • Vyhotovenie výkazu ziskov a strát, súvahy a poznámok k daňovému priznaniu
 • Komplexnú daňovú agendu
 • Priebežné účtovné a daňové prehľady podľa vašich požiadaviek
 • Ako súčasť vedenia účtovníctva poskytujeme klientovi bezplatne bežné odborné konzultácie
 • Na požiadanie klienta sa zúčastňujeme daňových kontrol

Čo zahŕňa mzdová agenda?


 • Mesačné spracovanie mzdovej agendy
 • Vyhotovenie mesačných výkazov pre zdravotnú a sociálnu poisťovňu
 • Príprava mesačných prehľadov o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti
 • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • Ročné hlásenie o zrazených ročných preddavkoch zo závislej činnosti
 • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
 • Zastupovanie klientov v prípade kontroly daňového úradu, zdravotnej alebo Sociálnej poisťovne

Čo zahŕňa daňová agenda?


 • Daň z príjmov
  • Príprava kalkulácie dane z príjmov
  • Daňové priznanie k dani z príjmov pre FO typ A (zamestnanci)
  • Daňové priznanie k dani z príjmov pre FO typ B
  • Daňové priznanie k dani z príjmov PO

 • DPH
  • Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty na mesačnej, príp. kvartálnej periodicite
  • Súhrnný výkaz
  • Intrastat

 • Miestne dane
  • Daňové priznanie k dani z nehnuteľností
  • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

 • Vyhotovenie hlásení, prehľadov, ročného zúčtovania preddavkov
  na daň z príjmov zo závislej činnosti, plnenie registračných a oznamovacích povinností v zmysle platnej daňovej legislatívyMáte záujem?
kontaktujte nás