JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

Čo zahŕňa vedenie jednoduchého účtovníctva?


• Vedenie peňažného denníka
• Evidenciu pohľadávok a záväzkov
• Evidenciu dlhodobého a krátkodobého majetku
• Evidenciu zásob
• Vedenie pokladničnej knihy a peňažných prostriedkov na bankovom účte
• Vedenie iných pomocných kníh
• Spracovanie účtovnej závierky a vyhotovenie výkazov o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch Komplexnú daňovú agendu
• Priebežné účtovné a daňové prehľady podľa vašich požiadaviek
• Ako súčasť vedenia účtovníctva poskytujeme klientovi bezplatne bežné odborné konzultácie
• Na požiadanie klienta sa zúčastňujeme daňových kontrol

Máte záujem o vedenie jednoduchého účtovníctva? Neváhajte nám napísať.