Účtovná uzávierka na konci roka. Na čo by ste nemali zabudnúť?

Obrázok článku: Účtovná uzávierka na konci roka. Na čo by ste nemali zabudnúť?

Účtovná uzávierka na konci roka. Na čo by ste nemali zabudnúť?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Uzatvárate rok 2020 v podvojnom účtovníctve? Je niekoľko krokov, ktoré ak dodržíte, na nič dôležité nezabudnete. Účtovná uzávierka sa pripravuje ku koncu hospodárskeho alebo kalendárneho roka. Keďže väčšina subjektov má hospodársky rok totožný s kalendárnym, venujeme sa uzávierke ku koncu kalendárneho roka.

Zúčtovanie položiek, ktoré súvisia s účtovným obdobím

Prvým krokom účtovnej uzávierky je sumarizácia a zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov, ktoré súvisia s uzatváraným obdobím. To znamená zaznamenať a zaúčtovať všetko, čo sa dotýka výsledku hospodárenia za stanovené obdobie. Ide hlavne o:

  • vystavené faktúry a dobropisy
  • prijaté faktúry a dobropisy
  • doklady za posledný mesiac v roku
  • pokladničné doklady
  • mzdy za december aj keď budú vyplatené v januári
  • daň z motorových vozidiel

Ide o všetky položky, ktoré sa podpisujú na hospodárskom výsledku firmy. Ku dňu, ku ktorému sa vykonáva účtovná uzávierka je potrebné účtovať aj nevyfakturované dodávky. jednoducho náklady aj výnosy musia vecne aj časovo prislúchať k účtovnému obdobiu.

Preúčtovanie pohľadávok

Týka sa to napríklad splátok úverov alebo lízingov, ktoré sú dlhodobými pohľadávkami, ale časť z nich je nutné preúčtovať na krátkodobé, teda ku koncu roka. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky sa totiž vykazujú v iných riadkoch. S týmto preúčtovaním vám najlepšie poradí kvalifikovaný účtovník alebo účtovná firma.

Kontrola účtovníctva

Pred zostavením účtovnej uzávierky je nutné skontrolovať bilančnú kontinuitu účtovníctva. To znamená, že sa skontrolujú zostatky účtov z predchádzajúceho roka, či v súvahe súhlasia so začiatočnými stavmi účtov v súčasnom roku. Dôležité je, aby účtovníctvo jednoducho z finančného hľadiska nemalo na konci žiadne nezrovnalosti oproti vykazovaným začiatočným hodnotám.

Kontrola skladu

Dôležitým bodom je správne zúčtovanie obstarania a úbytku zásob počas roka. Tu je možné účtovať dvoma spôsobmi. V prvom prípade sa obstaranie zásob účtuje na majetkové účty a do nákladov sa dostane až pri vyskladnení zásob. Druhou možnosťou je obstaranie zásob účtovať priamo do nákladov. So správnou formou a vhodnou pre vaše zásoby vám môže pomôcť účtovná firma.

Inventarizácia majetku

Do inventarizácie spadá nielen majetok a záväzky, ale aj rozdiel majetku a záväzkov, teda vlastné imanie. Samostatné peňažné prostriedky v hotovosti sa inventarizujú ku dňu, ku ktorému účtovnú uzávierku zostavujete.

Odsúhlasenie pohľadávok s partnermi

Účtovná uzávierka bude kompletná až v prípade dodania inventarizácie pohľadávok a záväzkov aj obchodným partnerom. Tí ich potrebujú potvrdiť. Až vtedy možno považovať inventarizáciu za kompletnú. Ak sa zistí rozdiel, bude potrebné vykonať opravné opatrenia a zistiť, kde vznikol rozdiel. Riešením je často doúčtovanie chýbajúcich faktúr.

Zaúčtovanie dane z príjmov

Nasleduje po vyčíslení splatnej dane a podaní priznania k dani z príjmov. Následne sa zaúčtuje záväzok na zaplatenie tejto dane.

Po skontrolovaní účtovníctva, podaní priznania k dani z príjmov a zaúčtovaní splatnej dane môžete vykonať uzávierku a nastaviť stavy do nového roku. Ak si neviete v niektorom bode rady, je čas obrátiť sa na účtovnú firmu. Tá zabezpečí vykonanie účtovnej uzávierky včas a podľa zákona.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár