PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Čo zahŕňa vedenie podvojného účtovníctva?


• Overenie úplnosti účtovných dokladov
• Vedenie hlavnej knihy
• Vedenie účtovného denníka
• Evidenciu pohľadávok a záväzkov
• Evidenciu odberateľských a dodávateľských faktúr
• Evidencia majetku podľa druhu, účelu a zaradenia
• Evidencia zásob
• Evidencia peňažných prostriedkov v pokladni a na bankovom účte
• Spracovanie účtovnej závierky
• Vyhotovenie výkazu ziskov a strát, súvahy a poznámok k daňovému priznaniu
• Komplexnú daňovú agendu
• Priebežné účtovné a daňové prehľady podľa vašich požiadaviek
• Ako súčasť vedenia účtovníctva poskytujeme klientovi bezplatne bežné odborné konzultácie
• Na požiadanie klienta sa zúčastňujeme daňových kontrol

Máte záujem o vedenie podvojného účtovníctva? Neváhajte nám napísať.