Štátne inštitúcie, s ktorými pri podnikaní prídete do styku

Obrázok článku: Štátne inštitúcie, s ktorými pri podnikaní prídete do styku

Štátne inštitúcie, s ktorými pri podnikaní prídete do styku

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Pri podnikaní na Slovensku – či už formou živnosti alebo ako právnická osoba – sa nevyhnete kontaktu s úradmi. S vybranými komunikujú všetci, napríklad pri platení odvodov do Sociálnej poisťovne, výpočte dane či daňovom priznaní, s inými zasa len niektorí. V tomto článku sme vám zhrnuli a opísali tie najdôležitejšie štátne inštitúcie, o ktorých potrebujete vedieť.

Sociálna poisťovňa

Sociálnu poisťovňu dôverne pozná každý podnikateľ, živnostník či zamestnávateľ, ale aj mnoho zamestnancov. Jedna z našich najstarších verejnoprávnych inštitúcií (vznikla v roku 1994) má vo svojej gescii dôchodkové, úrazové, nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti a ďalšie typy sociálnych poplatkov a dávok.

Odvody do Sociálnej poisťovne platí každý občan na Slovensku, niektorí si ich hradia sami (živnostníci a SZČO), za iných to robí zamestnávateľ (zamestnanci), prípadne štát (väčšina uchádzačov o zamestnanie evidovaná na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny). S touto štátnou inštitúciou však prídete do kontaktu aj v prípade práceneschopnosti (ľudovo povedané PN-ka), pri nahlasovaní zamestnancov, či vyplácaní nemocenského.

Daňový úrad

Ďalšia inštitúcia, s ktorou v nejakej podobe prichádza do kontaktu každý. Minimálne všetci občania Slovenskej republiky, ktorí poberajú príjem podliehajúci dani z príjmu. Ako podnikateľ, či už živnostník (SZČO) alebo právnická osoba, podávate elektronické daňové priznanie. To síce odovzdávate cez portál Finančnej správy (opisujeme ju nižšie), ale končí na vám miestne príslušnom daňovom úrade.

Do kompetencií daňových úradov na Slovensku patrí stanovovanie sadzby dane a informovanie podnikateľov o jej výške, resp. o ďalších povinnostiach a právach, ktoré im v oblasti daní vyplývajú. Z daňového úradu vám môže prísť takzvaná daňová kontrola. V prípade zistenia akýchkoľvek povinností je to potom práve daňový úrad, komu uhrádzate pokutu, alebo napríklad sankcie za oneskorené podanie daňového priznania či nesprávny výpočet dane.

Finančná správa

Patrí medzi mladšie štátne inštitúcie na Slovensku, vznikla spojením Colnej a Daňovej správy iba v roku 2014. Ide o orgán nadradený daňovým úradom. Finančná správa ma na starosti legislatívu, colný dohľad, správu daní, kontrolu predpisov a ich dodržiavania a podobne.

Tento štátny orgán je pôvodcom takzvaných kontrolných výkazov DPH, eKasy a eDovozu či indexu daňovej spoľahlivosti. Práve na portáli Finančnej správy podávate svoje elektronické daňové priznanie. Takisto s ňou prídete do kontaktu v prípade registračnej povinnosti pre DPH.

Živnostenský a obchodný register (ŽR SR a OR SR)

Tieto verejné zoznamy predstavujú súpis všetkých zapísaných podnikateľov a živnostníkov na Slovensku. Bez zápisu v jednom z nich nemôžete na našom území vykonávať podnikateľskú činnosť. Takýto zápis obsahuje predovšetkým obchodné meno, miesto podnikania (resp. sídlo), právnu formu podnikania (pri právnických osobách v OR SR), IČO a predmet podnikania.

Jednotlivé náležitosti sa medzi registrami líšia, ale ich informačná hodnota je podobná. Spravidla prvým administratívnym krokom podnikateľa či živostníka je práve zápis v jednom z nich.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

S týmto úradom prichádzajú do styku výhradne zamestnávatelia. Nahlasujú mu vznik voľných pracovných miest, zamestnávanie cudzincov, ale napríklad aj hromadné prepúšťanie. ÚPSVaR je zároveň často garantom rôznych fondov a projektov, do ktorých sa zamestnávatelia môžu zapojiť – napríklad rôznych projektov pre podporu zamestnanosti a vznik pracovných miest.

Obecný/mestský úrad

S týmito inštitúciami prichádzajú do kontaktu najmä podnikatelia a živnostníci, ktorí potrebujú pre svoje podnikanie získať nejaký typ licencie či povolenia. Svoje o tom vedia najmä prevádzkovatelia gastronomických zariadení, ale aj mnohí iní jednotlivci a spoločnosti pôsobiaci v službách.

Ako vidieť, pri podnikaní máte dočinenia s mnohými štátnymi inštitúciami a to nielen v marci či júni pri podávaní elektronického daňového priznania. Je dôležité mať prehľad o svojich povinnostiach, ale aj právach – nikdy neviete, kedy sa budete musieť obrátiť na kompetentný orgán. Ak potrebujete vedenie účtovníctva v Bratislave, obráťte sa na nás. Radi vás zastúpime v kontakte so štátnymi inštitúciami pri plnení vašich daňových a ďalších povinností.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár