Účtovné závierky – všetko, čo potrebujete vedieť

Obrázok článku: Účtovné závierky – všetko, čo potrebujete vedieť

Účtovné závierky – všetko, čo potrebujete vedieť

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Každá jedna účtovná jednotka na Slovensku má povinnosť ku koncu účtovného obdobia vystaviť takzvanú účtovnú závierku. Ide o pomerne komplexný prehľad o hospodárení a finančných tokoch daného subjektu. Iná je účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve, iná v podvojnom a iná zasa takzvaná konsolidovaná účtovná závierka za skupinu účtovných jednotiek. Avšak poďme pekne poporiadku. 

 

Účtovná závierka – postup a náležitosti

 

Postup účtovnej závierky je do istého bodu zhodný, ako pre jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, tak pre spoločnosti s podvojným účtovníctvom.

 

Každá účtovná závierka totiž musí obsahovať na prvej strane všeobecné náležitosti. Tu patria:

 

  • obchodné meno, resp. názov účtovnej jednotky a sídlo, respektíve miesto podnikania,
  • IČO, ak ho má jednotka pridelené,
  • deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
  • deň zostavenia účtovnej závierky,
  • obdobie, na ktoré sa sťahuje účtovná závierka
  • podpis(y).

 

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve ďalej musí obsahovať výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch podnikateľa, zvyčajne živnostníka.

 

Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva musí obsahovať súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Ide o pomerne komplexnú agendu, ktorá pozostáva z desiatok činností. Ako podklad tu slúžia hlavná kniha a denník, ale aj kniha pohľadávok, kniha záväzkov, kniha dlhodobého majetku a podobne.

 

Špeciálnym druhom je takzvaná konsolidovaná účtovná závierka, ktorú však zostavuje iba takzvaná materská účtovná jednotka za skupinu účtovných jednotiek. Takáto účtovná závierka musí byť overená audítorom.

 

Po tom, čo dôjde v rámci spoločnosti či podnikateľského subjektu k dokončeniu, respektíve schváleniu účtovnej závierky, má táto jednotka povinnosť informovať daňový úrad listinne, alebo elektronicky. Samotný daňový úrad potom ukladá účtovnú závierku do registra účtovných závierok.

 

Kedy sa zostavuje účtovná závierka?

 

Z hľadiska času, v ktorom je účtovná závierka zostavená, môžeme rozlíšiť tri základné typy:

 

  • klasickú účtovnú závierku,
  • mimoriadnu účtovnú závierku,
  • priebežnú účtovnú závierku.

 

Klasická účtovná závierka sa zostavuje, ako sme už uviedli, vždy na konci účtovného obdobia. Spravidla je ním daňový rok, ktorý je na Slovensku zhodný s kalendárnym. S účtovnou uzávierkou sa uzatvárajú aj účtovné knihy.

 

Je však dôležité vedieť aj to, kedy sa zostavuje mimoriadna účtovná závierka. O týchto situáciách hovorí zákon o účtovníctve. Najčastejšie sa mimoriadna účtovná závierka zostavuje vtedy, keď dochádza k zániku spoločnosti, či jej vstupom do konkurzu pri zlúčení či splynutí. Vždy, keď sa uzatvárajú účtovné knihy, aj keď práve nie je koniec účtovného obdobia.

 

Kedy sa zostavuje priebežná účtovná závierka? Vtedy, ak tak ustanovuje osobitný predpis. Deje sa tak v priebehu účtovného obdobia a nie pri uzávere účtovných kníh. Zo zákona majú povinnosť vykonávať priebežnú účtovnú závierku napríklad banky či cestovné kancelárie a to k poslednému dňu každého kvartálu. 

 

Dobrovoľnú priebežnú účtovnú závierku zostavujú tiež spoločnosti, ktoré sa uchádzajú o granty, úvery, či sponzoring.

 

Podľa zákona o účtovníctve je lehota na zostavenie účtovnej závierky najneskôr do šiestich mesiacov po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Takým je napríklad zákon o dani príjmov, nakoľko na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia a najneskôr v termíne na podanie priznania ju uložiť do registra účtovných závierok.

 

Zostavenie účtovnej závierky je pomerne komplikovanou agendou, ktorá predstavuje predovšetkým kvantum práce pre účtovníkov. Je dôležité, aby bola vykonaná načas a v súlade so zákonom. Za jeho nedodržanie hrozia pokuty až do výšky troch miliónov eur. My vám s touto povinnosťou veľmi radi pomôžeme.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár