5 zaujímavých otázok o účtovníctve a odpovede na ne

Obrázok článku: 5 zaujímavých otázok o účtovníctve a odpovede na ne

5 zaujímavých otázok o účtovníctve a odpovede na ne

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Ako viesť účtovníctvo v s.r.o.? Čím je špecifické účtovníctvo pre e-shopy? Kto nemusí viesť účtovníctvo? 

To sú príklady na niektoré z otázok, s ktorými sa stretávame v praxi. Vedenie účtovníctva, ako jedna z najdôležitejších oblastí riadenia firmy, je mimoriadne komplexné a rôznorodé. Vyžaduje si neustále vzdelávanie, sledovanie legislatívnych zmien, dôslednú aplikáciu teórie v praxi a jednoducho mať vždy oči na stopkách. 

V tomto texte vám predstavíme 5 zaujímavých otázok o účtovníctve a ponúkneme, samozrejme, aj odpovede. Ak by ste aj vy mali nejakú otázku, prípadne hľadáte účtovnú firmu pre vaše podnikanie, neváhajte nás kontaktovať

 

Aké účtovníctvo vedie živnostník?

Jednou z najčastejších otázok, s ktorými sa stretávame je – aké účtovníctvo vedie živnostník? Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), vrátane živnostníkov, sú po zamestnancoch druhou najčastejšie využívanou pracovnporávnou formou. 

Oproti zamestnancom síce spravidla majú aj viac slobody v rozhodovaní, pribudli im však aj isté povinnosti. Jednou z nich je aj vedenie účtovníctva, resp. daňovej evidencie.

Pozrime sa na to, aké účtovníctvo vedie živnostník, resp. aké formy má k dispozícii:

  • daňová evidencia,
  • jednoduché účtovníctvo,
  • podvojné účtovníctvo.

TIP: Aké účtovníctvo si vybrať? Jednoduché alebo podvojné? 

 

Platí, že všetci podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v Obchodnom registri Slovenskej republiky (teda živnostníci a iné SZČO), majú povinnosť účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Majú však možnosť viesť aj daňovú evidenciu, resp. ak chcú, tak aj podvojné účtovníctvo.

Mnoho živnostníkov si vyberá práve vedenie daňovej evidencie. Ide o najjednoduchšiu formu účtovníctva, pretože pri nej daňovník vedie záznamy primárne o príjmoch a výdavkoch v časovom slede, resp. aj o majetku, zásobách, pohľadávkach a záväzkoch. V takomto prípade nie je živnostník samostatnou účtovnou jednotkou a nemusí zostaviť účtovnú závierku

Jednoduché účtovníctvo je o čosi komplexnejšie a štruktúrovanejšie. Kým daňová evidencia si vyžaduje predovšetkým znalosť zákona č. 595/2003 Z. z., teda Zákona o dani z príjmov, pri jednoduchom účtovníctve je už nevyhnutné poznať aj zákon č. 431/2002 Z. z., teda Zákon o účtovníctve. Živnostník účtujúci v tejto sústave už musí zostaviť aj účtovnú závierku.

Podvojné účtovníctvo je pri živnostníkoch a iných SZČO pomerne zriedkavou formou, keďže ide o najkomplexnejšiu sústavu. Ak však živnostník chce poberať rôzne dotácie a žiadať o granty (napríklad z prostriedkov Európskej únie, teda eurofondov), spravidla je od neho vyžadované, aby účtoval v jednej z dvoch účtovných sústav.

Zatiaľ čo daňovú evidenciu často zvládne aj sám živnostník, pri jednoduchom a podvojnom účtovníctve sa už zvyčajne nezaobíde bez pomoci účtovníka

Ste začínajúcim či už etablovaným živnostníkom? Radi vám s vedením jednoduchého účtovníctva, ale aj daňovej evidencie pomôžeme, nech ste v akejkoľvek fáze podnikania. Stačí nás kontaktovať.

TIP: Poznáte rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom?

 

Ako viesť účtovníctvo v s.r.o.?

Niečo sme načrtli už pri odpovedi na predchádzajúcu otázku. Spoločnosti s ručením obmedzeným (ale napríklad aj akciové spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti či komanditné spoločnosti) patria medzi subjekty zapísané v Obchodnom registri.

Zo zákona teda majú povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Neexistujú iné alternatívy, nemôžu si vybrať jednoduché účtovníctvo, resp. daňovú evidenciu.

Podvojné účtovníctvo je zďaleka najkomplexnejšou sústavou, akú (nielen) slovenská legislatíva pozná. 

O tom, ako viesť účtovníctvo v s.r.o. hovorí, okrem iného, Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92. Okrem toho je nevyhnutné dodržiavať tiež postupy stanovené Zákonom o účtovníctve a Zákonom o dani z príjmov.

Spoločnosti s ručením obmedzeným používajú tzv. účtovnú osnovu. Ide o súbor účtových tried, skupín, syntetických a podsúvahových účtov. Tie sú pevne dané a nemenné. Spoločnosť prostredníctvom nich účtuje o:

  • majetku a záväzkoch,
  • rozdiele majetku a záväzkov,
  • výnosoch a nákladoch,
  • príjmoch a výdavkoch,
  • výsledku hospodárenia.

Každá s.r.o. má tiež povinnosť viesť viacero účtovných kníh, z ktorých najdôležitejšie sú hlavná kniha a účtovný denník. Na konci kalendárneho roka (ktorý je na Slovensku zároveň daňovým rokom) má s.r.o. povinnosť zostaviť účtovnú závierku.

Takéto účtovanie si vyžaduje dokonalú znalosť problematiky. Ako vidieť, ide o mimoriadne komplexnú oblasť, ktorú nie je možné vykonávať popri hlavnej podnikateľskej činnosti.

Aj preto je voľbou mnohých štatutárov s.r.o. nájsť si buď interného účtovníka, alebo fundovanú účtovnú firmu

Podvojné účtovníctvo je našou špecialitou a radi vás od týchto povinností odbremeníme. Vy podnikáte, my účtujeme.

 

Kto nemusí viesť účtovníctvo?

Povedali sme si o tom, kto musí viesť účtovníctvo a vás určite zaujíma aj to, kto nemusí viesť účtovníctvo. Bavíme sa, samozrejme, o podnikateľoch (ak zamestnanci popri zamestnaní nepodnikajú, nemusia viesť účtovníctvo ani oni).

Odpoveď je jednoduchá – niektorí živnostníci. Konkrétne tí, ktorí si zvolia vedenie daňovej evidencie.

Daňová evidencia totiž nie je vedením účtovníctva v pravom slova zmysle, aj keď, prirodzene, má svoje pravidlá a náležitosti. 

TIP: Kto musí viesť podvojné účtovníctvo povinne?

V prípade, že živnostník má nízke výdavky v porovnaní s príjmami, nikoho nezamestnáva, nepotrebuje sklad, je preňho výhodnejšie viesť daňovú evidenciu, už bez ohľadu na to, či si uplatňuje skutočné výdavky, alebo výdavky percentom z príjmu (tzv. paušálne výdavky).

Odpoveď na otázku – kto nemusí viesť účtovníctvo? – teda znie: iba živnostníci, ktorí môžu využívať daňovú evidenciu.

 

Účtovníctvo pre e-shopy – má špecifiká?

Pri rozhodovaní o tom, ako bude a má vyzerať účtovníctvo pre e-shopy, platia rovnaké zákonné náležitosti, ako pri akomkoľvek inom druhu podnikania.

Ak e-shop prevádzkuje spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri, musí účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

Ak e-shop prevádzkuje živnostník, resp. spoločnosť nezapísaná v Obchodnom registri, môže si vybrať jednoduché účtovníctvo, resp. aj daňovú evidenciu.

Účtovníctvo pre e-shopy však má svoje špecifiká a je fajn poznať ich ešte predtým, než vôbec cez e-shop začnete predávať svoje výrobky a služby. Musíte napríklad riešiť DPH, pohyby na platobných bránach, platby za dobierky a podobne.

Čím viac objednávok prijímate, tým náročnejšie je aj vedenie účtovníctva. Rastie objem faktúr, prijatých platieb, ale aj nákladov (napr. na expedíciu). Spočiatku sa možno zdá byť fajn riešiť si všetko vo vlastnej réžii a kým je počet objednávok malý, dá sa to zvládnuť.

Akonáhle sa však váš e-shop poriadne rozbehne, bez účtovníka sa už nezaobídete.

Veľmi radi vám pomôžeme aj s vedením účtovníctva pre e-shopy. Bez ohľadu na to, čo konkrétne a v akých objemoch predávate – uvoľníme vám ruky pre tvorbu pridanej hodnoty a rozvoj podnikania.

 

Čo je to digitálne účtovníctvo?

Digitalizácia účtovníctva je pomerne komplexnou agendou. Jednoducho povedané, ide o prechod z klasickej “papierovej” formy na elektronickú. Zásadný význam v celej záležitosti hrá novela Zákona o účtovníctve, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2022.

Tá hovorí o tom, ako má vyzerať elektronický účtovný záznam – teda faktúra či pokladničný doklad v digitálnom formáte. Definuje, že musí byť vierohodný, neporušený a čitateľný voľným okom. Stanovuje tiež spôsoby transformácie fyzických účtovných záznamov na elektronické. 

V neposlednom rade novela tiež špecifikovala, ako archivovať elektronické účtovné záznamy.

Samotná digitalizácia účtovníctva je, okrem iného, zefektívnením vnútrofiremných procesov. Prechod z analógovej na digitálnu formu je krokom vpred. Urýchli a zefektívni mnoho účtovných procesov, zjednoduší prácu účtovníkovi a taktiež komunikáciu s Daňovým úradom či podobnými inštitúciami.

Prechádzate na digitálne účtovníctvo? Radi vám s celým procesom pomôžeme. 

Nenašli ste v tomto texte odpoveď na svoju otázku týkajúcu sa účtovníctva? Ostaňte bez obáv. Nech už pri svojom podnikaní čelíte akejkoľvek účtovnej výzve, my vám s ňou radi pomôžeme. Či podnikať ešte len začínate, alebo ste už pevne etablovaní.

Nezáleží na tom, či máte živnosť, s.r.o., či prevádzkujete e-shop alebo kamennú predajňu, sme pripravení ponúknuť vám naše služby pri rozvoji vášho biznisu a vedení účtovníctva.

Neváhajte nás kontaktovať a spoločnými silami posunieme váš biznis na vyššiu úroveň.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár