Ktoré sú to príjmy oslobodené od dane?

Obrázok článku: Ktoré sú to príjmy oslobodené od dane?

Ktoré sú to príjmy oslobodené od dane?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Nie všetky príjmy, ktorými môže človek na Slovensku disponovať, sú zdaniteľné. Zákon o dani z príjmov, konkrétne jeho § 9 vymenúva všetky, ktoré sú od dane oslobodené. Znamená to, že ich nie je potrebné uvádzať v daňovom priznaní a nevstupujú do stanovovania základu dane. Na počudovanie je ich pomerne dosť.

V tomto texte sme sa rozhodli vymenovať tie najčastejšie z nich.

Príjmy oslobodené od dane

Poznámka na úvod: § 9 zákona o dani z príjmov rozlišuje tiež príjmy, ktoré sa nezdaňujú. Patria tu napríklad pôžičky a úvery, niektoré druhy príjmov nadobudnutých dedením, či niektoré druhy podielov z podnikania.

V tomto texte hovoríme predovšetkým o príjmoch oslobodených od dane z príjmov fyzických osôb.

Príjem z predaja nehnuteľnosti

Ak uplynulo aspoň 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia. Táto nehnuteľnosť nesmie byť zahrnutá v obchodnom majetku.

Ak ju predávajúci nadobudol dedením v priamom rade alebo po manželovi/manželke a uplynulo aspoň 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia.

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti

Ak jeho výška neprekročila výšku 500 eur. Do základu dane sa započíta iba výška, o ktorú ju príjem z prenájmu prekročil. 

Príjem z predaja cenných papierov

Napríklad akcii, dlhopisov, ETF a podobne, ak od ich nadobudnutia prešiel aspoň 1 rok.

Príjem z predaja hnuteľného majetku

Ak tento nebol zahrnutý v obchodnom majetku spoločnosti. 

Patria tu aj predajne rôznych druhov vecí cez bazáry, neformálne transakcie, ale aj kúpno-predajné zmluvy.

Dávky, poistenia a príspevky

Patria tu nemocenské a ošetrovné a všetky typy plnenia zo zdravotného poistenia a sociálneho poistenia, teda aj vyplácanie z úrazového či životného poistenia, ale aj poistenia majetku.

Ďalej tu patria aj príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze, sociálne služby, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, štátne dávky a štátne sociálne dávky.

Oslobodené sú tiež rôzne štipendiá od štátu, škôl a ekvivalentné príspevky.

Náhrady škôd a iné náhrady

Oslobodené od dane z príjmov sú tiež rôzne príspevky a náhrady škôd od štátu poskytované na odstránenie alebo zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti.

Ide napríklad o finančnú pomoc pri povodniach, požiaroch a živelných či humanitárnych katastrofách.

Ceny a výhry

Ak ich hodnota či výška neprekročí výšku 350 eur. Oslobodené od dane sú aj výhry v lotériách prevádzkovaných na základe osobitného predpisu od štátu, napríklad Keno či Euromilióny.

Ďalšie príjmy

Nezdaňuje sa ani vyplatený daňový bonus na dieťa. 

Oslobodené sú tiež náhrady za vyvlastnenie pozemkov a stavieb (v rámci reštitúcií).

Peňažné a nepeňažné plnenie vyplatené v rámci udeľovania štátnych vyznamenaní a cien je tiež oslobodené od dane z príjmov.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár