Ktoré sú to príjmy oslobodené od dane?

Obrázok článku: Ktoré sú to príjmy oslobodené od dane?

Ktoré sú to príjmy oslobodené od dane?

Napísal Slapo1974, dňa
Nezaradené

Nie všetky príjmy, ktorými môže človek na Slovensku disponovať, sú zdaniteľné. Zákon o dani z príjmov, konkrétne jeho § 9 vymenúva všetky, ktoré sú od dane oslobodené. Znamená to, že ich nie je potrebné uvádzať v daňovom priznaní a nevstupujú do stanovovania základu dane. Na počudovanie je ich pomerne dosť.

V tomto texte sme sa rozhodli vymenovať tie najčastejšie z nich.

Príjmy oslobodené od dane

Poznámka na úvod: § 9 zákona o dani z príjmov rozlišuje tiež príjmy, ktoré sa nezdaňujú. Patria tu napríklad pôžičky a úvery, niektoré druhy príjmov nadobudnutých dedením, či niektoré druhy podielov z podnikania.

V tomto texte hovoríme predovšetkým o príjmoch oslobodených od dane z príjmov fyzických osôb.

Príjem z predaja nehnuteľnosti

Ak uplynulo aspoň 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia. Táto nehnuteľnosť nesmie byť zahrnutá v obchodnom majetku.

Ak ju predávajúci nadobudol dedením v priamom rade alebo po manželovi/manželke a uplynulo aspoň 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia.

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti

Ak jeho výška neprekročila výšku 500 eur. Do základu dane sa započíta iba výška, o ktorú ju príjem z prenájmu prekročil. 

Príjem z predaja cenných papierov

Napríklad akcii, dlhopisov, ETF a podobne, ak od ich nadobudnutia prešiel aspoň 1 rok.

Príjem z predaja hnuteľného majetku

Ak tento nebol zahrnutý v obchodnom majetku spoločnosti. 

Patria tu aj predajne rôznych druhov vecí cez bazáry, neformálne transakcie, ale aj kúpno-predajné zmluvy.

Dávky, poistenia a príspevky

Patria tu nemocenské a ošetrovné a všetky typy plnenia zo zdravotného poistenia a sociálneho poistenia, teda aj vyplácanie z úrazového či životného poistenia, ale aj poistenia majetku.

Ďalej tu patria aj príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze, sociálne služby, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, štátne dávky a štátne sociálne dávky.

Oslobodené sú tiež rôzne štipendiá od štátu, škôl a ekvivalentné príspevky.

Náhrady škôd a iné náhrady

Oslobodené od dane z príjmov sú tiež rôzne príspevky a náhrady škôd od štátu poskytované na odstránenie alebo zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti.

Ide napríklad o finančnú pomoc pri povodniach, požiaroch a živelných či humanitárnych katastrofách.

Ceny a výhry

Ak ich hodnota či výška neprekročí výšku 350 eur. Oslobodené od dane sú aj výhry v lotériách prevádzkovaných na základe osobitného predpisu od štátu, napríklad Keno či Euromilióny.

Ďalšie príjmy

Nezdaňuje sa ani vyplatený daňový bonus na dieťa. 

Oslobodené sú tiež náhrady za vyvlastnenie pozemkov a stavieb (v rámci reštitúcií).

Peňažné a nepeňažné plnenie vyplatené v rámci udeľovania štátnych vyznamenaní a cien je tiež oslobodené od dane z príjmov.

Pridať komentár