Čo je to index daňovej spoľahlivosti?

Obrázok článku: Čo je to index daňovej spoľahlivosti?

Čo je to index daňovej spoľahlivosti?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Od 1. januára 2022 je na Slovensku zavedený takzvaný index daňovej spoľahlivosti, nazývaný aj ako verejný index. Viete, o čo sa jedná? Veľmi zjednodušene povedané, ide o ohodnotenie toho, ako si daňový subjekt plní svoje povinnosti voči štátu a finančnej správe. Do budúcnosti pôjde s najväčšou pravdepodobnosťou o veľmi dôležitý ukazovateľ spoľahlivosti. Poďme si teda tento index predstaviť.

 

Čo je to index daňovej spoľahlivosti?

 

Verejný index daňovej spoľahlivosti je ukazovateľ, ktorý zaviedla Finančná správa Slovenskej republiky. Vzťahuje sa na všetky daňové subjekty na Slovensku, ktoré sú registrované pre daň z príjmu. Vrámci tohto indexu sú tieto subjekty ohodnotené z hľadiska plnenia si povinnosti voči štátu a finančnej správe.

 

Tieto povinnosti sú definované v daňovom poriadku, v osobitných predpisoch, prípadne vyplývajú z individuálnych ekonomických ukazovateľov subjektu. 

 

Daňové subjekty sú hodnotené na škále pozostávajúcej zo štyroch stupňov:

 

 • vysoko spoľahlivé,
 • spoľahlivé,
 • nespoľahlivé,
 • nehodnotené.

 

To, ako sa firma v rámci tohto indexu umiestnila, sa dozvie v takzvanom oznámení o indexe daňovej spoľahlivosti, ktorý daňový úrad subjektom doručí najneskôr do 30. júna 2022.

 

Aké sú kritériá na určenie indexu daňovej spoľahlivosti?

 

Dohromady existuje 15 kritérií, na základe ktorých sa vypočítava index daňovej spoľahlivosti predmetného subjektu. Pri každom kritériu je spoločnosť či podnikateľ bodovaný, pričom platí, že čím viac bodov získa, tým horší je jeho výsledok.

 

Všetky kritériá sa týkajú plnenia povinností daňového subjektu voči finančnej správe a štátu.

 

Patria tu:

 

 • Nedoplatky za daňovú a colnú časť.
 • Nedoplatky postúpené na slovenskú konsolidačnú a.s.
 • Odpísané nedoplatky pre nevymožiteľnosť.
 • Nepodanie daňového priznania k dani z príjmov v zákonom stanovenej lehote.
 • Nepodanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a kontrolných výkazov v zákonom stanovenej lehote.
 • Nepodanie iných daňových priznaní a daňových dokumentov v lehote.
 • Uloženie pokuty pri správe spotrebných daní.
 • Vyhodnotenie podávania daňového priznania pre spotrebné dane v lehote.
 • Vyrúbenie spotrebnej dane alebo rozdielu spotrebnej dane colným úradom.
 • Určovanie spotrebnej dane podľa pomôcok.
 • Nálezy z daňových kontrol.
 • Určovanie dane podľa pomôcok.
 • Zánik nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH.
 • Porušenie vybraných ustanovení zákona o registračnej pokladnici, o správe daní a poplatkov, o zmenách v sústave územných finančných orgánov a zákona o obmedzení platieb v hotovosti.
 • Porušenie zákona o účtovníctve.

 

Okrem toho je daňový subjekt hodnotený aj na základe jeho ekonomických ukazovateľov – počtu zamestnancov, výšky obratu a výsledku hospodárenia.

 

Aké benefity plynú z indexu daňovej spoľahlivosti?

 

Čím vyššie hodnotenie získa daňový subjekt v rámci indexu daňovej spoľahlivosti, tým viac získava výhod. Na ktoré konkrétne sa podnikateľ či spoločnosť kvalifikovali, je uvedené v oznámení o zaradení v rámci indexu.

 

Medzi výhody patria, okrem iného: 

 

 • Uprednostnenie v komunikácii pred menej spoľahlivými daňovými subjektmi.
 • Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov.
 • Vydanie potvrdení v skorších termínoch.
 • Dohodnutie si miesta a času daňovej kontroly.
 • Zníženie úhrady za vydanie záväzného stanoviska na polovicu.
 • Vyhovenie žiadosti o platenie dane prípadne nedoplatku dane v splátkach.
 • Vyhovenie žiadosti o odklad splatnosti dane či nedoplatku dane v prípade splnenia zákonných podmienok.

 

Kompletný prehľad výhod plynúci indexu daňovej spoľahlivosti nájdete na webe Finančnej správy.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár