Všetko, čo potrebujete vedieť, ak zamestnávate brigádnikov

Obrázok článku: Všetko, čo potrebujete vedieť, ak zamestnávate brigádnikov

Všetko, čo potrebujete vedieť, ak zamestnávate brigádnikov

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Zamestnávanie brigádnikov má pre podnikateľov viacero výhod. Sú flexibilnejší ako zamestnanci na plný úväzok a vedia pomôcť pri sezónnych výkyvoch, čo určite dosvedčia napríklad majitelia gastro prevádzok. Vzhľadom na špecifické aspekty brigádnickej práce je dôležité mať vedomosti o odvodových a daňových náležitostiach, ktoré sa k nej viažu.

V tomto texte nájdete všetko od základných informácií až po praktické rady. 

Ak uvažujete, že ako zamestnávateľ uzavriete dohodu o brigádnickej práci študenta v roku 2023, tento článok je určený práve vám. Užitočné informácie v texte nájdu aj samotní záujemcovia o brigádu. 

Koľko hodín môže odrobiť brigádnik?

Začnime rozdielom medzi brigádnikom a zamestnancom na plný (alebo polovičný) pracovný úväzok, resp. trvalý pracovný pomer. Najvýraznejším rozlišovacím znakom je práve počet odrobených hodín. Brigádnici majú v každom prípade kratší pracovný úväzok, ako plnohodnotní zamestnanci. 

Poznámka: v tomto texte používame pojmy brigádnik a dohodár zameniteľne. V hovorovej reči je brigádnikom každý, kto pracuje legálne na dohodu, nie na pracovnú zmluvu/trvalý pracovný pomer. 

Ak sa človek – či už hovoríme o študentovi, dôchodcovi alebo hocijakom inom uchádzačovi o prácu – plánuje zamestnať ako brigádnik, má na výber tri právne formy:

  • dohoda o vykonaní práce – pri ktorej môže brigádnik odrobiť maximálne 350 hodín u jedného zamestnávateľa ročne, ak však má viacero zamestnávateľov, môže odrobiť 350 hodín / rok u každého z nich;
  • dohoda o pracovnej činnosti – pri ktorej môže brigádnik odrobiť maximálne 10 hodín týždenne, pričom tento limit sa “obnovuje” každý týždeň (teda neplatí, že ak jeden týždeň brigádnik odpracuje 5 hodín, ďalší týždeň má kvótu 15 hodín);
  • dohoda o brigádnickej práci študenta – ako už z názvu vyplýva, tento pracovný pomer je využívaný výhradne študentmi a tí sú pri ňom limitovaní počtom 20 odrobených hodín na týždeň, pričom platí, že keď sa na konci roka (alebo pracovného úväzku) rozpočítavajú hodiny, týždenný priemer nesmie prekročiť 20 hodín (čo však znamená, že vo vybraný týždeň môže brigádnik odrobiť aj viac ako 20 hodín, kým po prepočte neprekročí priemer 20 hodín / týždenne). 

Pri poslednom menovanom pracovnom úväzku musí študent predložiť potvrdenie o návšteve školy a zároveň nesmie mať viac ako 26 rokov. Ako brigádnik na tento typ úväzku sa teda nemôžu zamestnať dôchodcovia či dospelí ľudia nenavštevujúci školu.

Tip: brigádnik nemôže mať pracovný čas dlhší ako 8 hodín. Výnimkou je dospelý brigádnik (nad 18 rokov), ktorý môže odpracovať platený nadčas, maximálne v trvaní 8 hodín na týždeň. 

Brigádnici sú pri odrobených hodinách limitovaní aj vekom, pričom platia nasledujúce kvóty:

  • brigádnik má menej ako 16 rokov – maximálny týždenný pracovný čas je 30 hodín,
  • brigádnik má 16 až 18 rokov – maximálny týždenný pracovný čas je 37,5 hodín,
  • brigádnik má viac ako 18 rokov – maximálny týždenný pracovný čas je 40 hodín, resp. 48 hodín s nadčasmi.

Zamestnávatelia musia myslieť aj na prestávky pre brigádnikov. Ak ide o mladistvého (16 – 18 rokov), má nárok na prestávku v trvaní minimálne 30 minút za každých 4,5 odpracovaných hodín. Ak ide o dospelého človeka (18 a viac rokov), má nárok na prestávku v trvaní minimálne 30 minút za každých 6 odpracovaných hodín. 

Medzi dvoma smenami v rozpätí 24 hodín musí mať mladistvý brigádnik oddych minimálne 14 hodín, dospelý brigádnik 12 hodín. 

Tip: ukončiť brigádnicky pomer môžete buď vzájomnou písomnou dohodou ku konkrétnemu dňu, alebo jednostranne (ako zamestnávateľ) s 15-dňovou výpovednou lehotou. 

Výpočet mzdy na brigáde – koľko môže zarobiť brigádnik?

Ďalšia zásadná otázka, ktorou sa zaoberajú nielen samotní brigádnici, ale aj zamestnávatelia.

Vo svojej podstate je výpočet mzdy na brigáde jednoduchý, pretože hodinová odplata závisí od dohody medzi brigádnikom a zamestnávateľom. Zákon určuje len spodnú hranicu. Tá nesmie byť nižšie, ako minimálna hodinová mzda pre rok 2023, ktorá je pri pracovnom čase 40 hodín stanovená na 4,023 €.

Tip: odpracuje váš brigádnik týždenne menej ako 40 hodín? Jeho minimálna hodinová mzda je tým pádom vyššia. Výpočet mzdy na brigáde je v takomto prípade pomerný a riadi sa vzorcom: 

40 / počet hodín x 4,023 € = minimálna hodinová mzda

Príklad: ak je dohodnutý pracovný čas brigádnika 35 hodín, výpočet vyzerá takto:

40 / 35 x 4,023 € = 4,60 € minimálna hodinová mzda

Horná hranica minimálnej hodinovej mzdy neexistuje a jej presná výška je teda vecou dohody. V dohode však musí byť presne uvedená, keďže ide o jednu z jej povinných náležitostí. 

Odvody pri práci na dohodu

Situácia s odvodmi pri práci na dohodu je o čosi komplikovanejšia. To, či ich brigádnik musí platiť, resp. v akej výške, závisí od viacerých faktorov.

Klasickí dohodári, ktorí majú dohodnutú pravidelnú mesačnú výplatu, platia odvody rovnako, ako zamestnanci na trvalý pracovný pomer. To znamená, že z ich hrubej mzdy na konci mesiaca je odrátaných 13,40% na poistenie (sociálne poistenie 9,40%, zdravotné poistenie 4%). 

Po odrátaní odvodov je nevyhnutné odrátať zo mzdy ešte aj preddavok na daň vo výške 19%. Výsledkom je čistá mzda brigádnika. 

Mierne odlišná je situácia s odvodmi pri dohodároch, ktorí nemajú dohodnuté pravidelné mesačné vyplácanie mzdy. 

Ide napríklad o krátkodobé brigády, v ktorých je mzda vyplatená jednorazovo, alebo o brigády, kedy je mzda vyplácaná štvrťročne či v inej frekvencii. Takíto brigádnici platia o čosi nižšie odvody, konkrétne vo výške 11% (sociálne poistenie 7%, zdravotné poistenie 4%).

Pozor, vyššie uvedené odvody platia len pre brigádnikov. Zamestnávateľ má rovnako odvodovú povinnosť:

  • pri pravidelnej mesačnej mzde brigádnika – 35,20% (25,20% sociálne poistenie, 10% zdravotné poistenie),
  • pri inej frekvencii vyplácania mzdy – 32,80% (22,80% sociálne poistenie, 10% zdravotné poistenie). 

Špecifický prípad sú odvody pri dohode o brigádnickej práci študenta. Tí môžu využiť takzvanú študentskú odvodovú úľavu, plným názvom odvodovú odpočítateľnú položku vo výške 200 €. Využiť ju však môžu iba u jedného zamestnávateľa.

Čo to znamená v praxi?

Že študent – brigádnik si môže u vybraného zamestnávateľa nechať “oslobodiť” od odvodov 200 € svojho príjmu. Ak zarobil do 200 €, neplatí odvody žiadne. V prípade, že jeho mzda je vyššia, odvody platí iba z rozdielu. 

Príklad:

Študent Jozef si zarobil na brigáde 500 eur u jedného zamestnávateľa a 200 eur u ďalšieho zamestnávateľa. Rozhodol sa uplatniť si odvodovú úľavu študenta u prvého zamestnávateľa. Odvody zo mzdy od tohto zamestnávateľa teda zaplatí iba zo sumy 300 eur (500 € – 200 € = 300 €). Pri druhom zamestnávateľovi však odvody hradí z celej sumy, keďže úľavu si môže uplatniť iba u jedného zamestnávateľa.

Pre dohodu o brigádnickej práci študenta v roku 2023 platí, že ak má študent záujem o odvodovú úľavu, musí podpísať tlačivo Oznámenie a čestné vyhlásenie odvodová odpočítateľná položka (OOP) – ŠTUDENTI.

Študent platí iba sociálne odvody a to vo výške 7%. To, či platí preddavky na daň z príjmu závisí od toho, či si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Pozor, nie je to automatické. V prípade záujmu musí študent podpísať tlačivo Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu.

Daňové priznanie brigádnika 

V neposlednom rade je dôležité vedieť aj o daňovom priznaní brigádnika. Má povinnosť, nemá?

Zákon hovorí jasne:

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 je povinný podať každý človek (študent, brigádnik, zamestnanec…), ktorý v tomto roku dosiahol celkové zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 2 289,63 eura

Ak teda brigádnik počas celého roka zarobil viac ako 2 289,63 €, má povinnosť podať si daňové priznanie. Táto suma sa medziročne mení, mierne narastá. za rok 2023 teda bude podliehať inej minimálnej výške zdaniteľných príjmov.

Rozumieme, že problematika brigádnickej práce sa vám, ako potenciálnemu zamestnávateľovi, môže zdať komplikovaná. Ak využijete naše účtovné služby, o všetku byrokraciu, výpočty a povinnosti sa vám postaráme my. Rozviažu sa vám tým pádom ruky na rozvoj vášho biznisu.

Vy podnikáte, my účtujeme. 

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár