Oznamovanie bankových účtov platiteľmi DPH

Obrázok článku: Oznamovanie bankových účtov platiteľmi DPH

Oznamovanie bankových účtov platiteľmi DPH

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Informácia k oznamovaniu bankových účtov
platiteľmi dane z pridanej hodnoty

Táto informácia je určená pre platiteľov dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), ktorí sú v SR registrovaní
podľa § 4, § 4b a § 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej
len zákon o DPH).

Podľa zákona č. 408/2021 Z. z., ktorý novelizuje aj zákon o DPH a ktorého niektoré ustanovenia nadobudnú
účinnosť k 15.11.2021, budú všetci platitelia DPH povinní oznamovať finančnej správe čísla tuzemských
aj zahraničných bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie, ktoré je predmetom DPH podľa § 2 zákona
o DPH, t. j. ktoré používajú na zdaniteľné obchody podliehajúce slovenskej DPH (ďalej len bankové účty). Táto
povinnosť sa nevzťahuje na osoby, ktoré nie sú platiteľmi DPH (t.j. ani na osoby, ktoré sú registrované
k DPH podľa § 7 a § 7a zákona o DPH).

Oznámenie bankových účtov musí platiteľ DPH vykonať na štruktúrovanom tlačive, ktorého vzor určí
Finančné riaditeľstvo SR a bude zverejnený na webovom sídle finančnej správy www.financnasprava.sk
ku dňu nadobudnutia účinnosti § 6 a § 85kk novelizovaného zákona o DPH – od 15.11.2021.Tlačivo bude
dostupné po prihlásení sa na portáli finančnej správy v Osobnej internetovej zóne v Katalógu formulárov v časti
Správa daní > Daň z pridanej hodnoty > Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie.

Poznámka: Oznámenie bankových účtov vykonané na inom tlačive nebude finančná správa akceptovať.

Platitelia DPH registrovaní pre DPH k 15.11.2021 sú povinní oznámiť finančnej správe bankové účty
do 30.11. 2021.

Platitelia DPH registrovaní pre DPH k 16.11.2021 a neskôr, sú povinní oznámiť predmetné účty bezodkladne odo
dňa ako sa stanú platiteľom DPH alebo odo dňa, kedy si takýto bankový účet zriadia.

Pre uľahčenie splnenia si tejto povinnosti finančná správa zašle do Schránky správ v Osobnej internetovej zóne
každému registrovanému platiteľovi DPH správu, ktorej prílohou bude už predvyplnené tlačivo oznámenia.
V zaslanom tlačive budú okrem identifikačných údajov platiteľa predvyplnené aj bankové účty, ktoré boli finančnej
správe už oznámené buď samotným platiteľom DPH alebo bankami. Platiteľ DPH si zobrazí detail správy
a cez tlačidlo Zobraziť zásielku vyhľadá zásielku s XML prílohou predvyplneného formulára OZN6DPHv21.
XML prílohu si platiteľ DPH uloží na lokálny disk a následne cez Katalóg formulárov otvorí prázdne html tlačivo
formulára OZN6DPV21 a cez funkcionalitu Načítať zo súboru načíta daný súbor a predvyplní formulár cez uložený
XML súbor na lokálnom disku.

Platiteľ DPH bude môcť v tomto predvyplnenom tlačive oznámenia pridať ďalšie bankové účty, ktoré používa
na podnikanie v rámci DPH (cez tlačidlo Pridať účet), napr., ktoré má zriadené v zahraničných bankách; odstrániť
účty, ktoré nepoužíva na túto činnosť (cez tlačidlo Odobrať účet). Po týchto korekciách platiteľ DPH podá tlačivo
klasickým spôsobom elektronicky ako každé iné štruktúrované podanie na portáli finančnej správy.

Platiteľ DPH samozrejme môže využiť na splnenie si svojej povinnosti aj nepredvyplnené tlačivo oznámenia, ktoré
je dostupné v Osobnej internetovej zóne v Katalógu formulárov, ktoré bude teda „prázdne“, t. j. bez predvyplnených
bankových účtov.
Ak po zaslaní daného tlačiva oznámenia dôjde u platiteľa DPH k zmenám v súvislosti s bankovými účtami
(napr. dôjde k založeniu ďalšieho bankového účtu na podnikanie v rámci DPH alebo k zrušeniu), tak je povinný
oznámiť túto zmenu bezodkladne odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala prostredníctvom tlačiva Oznámenia
o účtoch používaných na podnikanie platiteľa podľa § 6 a § 85kk zákona.

Ak by u platiteľa DPH nastal taký prípad, že sa rozhodne bankový účet, ktorý síce už mal dávnejšie založený,
ale ho nepoužíval na podnikanie v rámci DPH, že ho od určitého dátumu ide používať na danú činnosť, je povinný
tento účet oznámiť finančnej správe predtým, ako ho začne používať na podnikanie v rámci DPH. Túto zmenu
platiteľ DPH vykoná prostredníctvom toho istého tlačiva.

Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár